Kræmmermarkeds-vejledningen

Ved afholdelse af kræmmermarkeder og andre midlertidige markeder med salg af nye varer skal du som arrangør og stadeholder være opmærksom på, at handel med kopivarer udgør ulovlige krænkelse af andres immaterielle rettigheder. Det påhviler dig som arrangør og stadeholder at sikre, at du holder dig inden for lovens regler.

Denne vejledning giver generelle retningslinjer om ansvar og pligter, som du som arrangør og stadeholder skal være opmærksom på. Omfanget af ansvar og eventuel straf og erstatning i en konkret sag fastlægges altid endeligt af domstolene.

PIRATKOPIERING OG VAREMÆRKEFORFALSKNING

Piratkopier omfatter i daglig tale produkter, som er eksakte eller næsten eksakte kopier af originale ophavsretligt eller designretligt beskyttede produkter fremstillet uden rettighedshaverens samtykke. Varemærkeforfalskninger omfatter i daglig tale produkter eller emballage, hvorpå der uden varemærkeindehaverens tilladelse er anbragt eller anvendt et varemærke, der er identisk eller kan forveksles med det originale varemærke. Der findes herudover også regler om vildledende markedsføring.

Piratkopier og varemærkeforfalskninger er i vidt omfang produkter af lav kvalitet, der ofte er sundhedsskadelige og farlige at anvende for forbrugerne.

ARRANGØREN KAN PÅDRAGE SIG STRAFANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR

Som arrangør kan du selvstændigt pådrage dig såvel strafansvar som erstatningsansvar, hvis du ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til, at en stadeholder markedsfører eller sælger piratkopier og varemærkeforfalskninger. Dette vil f.eks. kunne forekomme, hvis du er bekendt med, at der sker salg af piratkopier eller varemærkeforfalskninger.

STADEHOLDERS STRAFANSVAR

Du kan som stadeholder straffes med bøde, hvis du forsætligt eller groft uagtsomt markedsfører og sælger piratkopier og varemærkeforfalskninger. Er krænkelsen begået forsætligt kan straffen – alt afhængig af grovheden - gå helt op til fængsel i 6 år. Der kan også ske konfiskation af varerne og et økonomisk udbytte, og du kan som stadeholder blive pålagt sagens omkostninger.

STADEHOLDERS ERSTATNINGSANSVAR

Som stadeholder kan du blive erstatningsansvarlig, hvis du forsætligt eller ved simpel eller grov uagtsomhed markedsfører eller sælger piratkopier og varemærkeforfalskninger. Du kan som stadeholder gøres ansvarlig, hvis omstændighederne ikke gør, at du må forvente at varerne er originale. Du kan som stadeholder også her blive pålagt sagens omkostninger.

STADEHOLDEREN SKAL SIKRE SIG, AT PRODUKTER, DER SÆTTES TIL SALG, ER ÆGTE

Som stadeholder skal du sikre dig, at produkter, der sættes til salg, er ægte. Hertil kommer, at du som stadeholder som udgangspunkt må antages at kende gængse immaterielle rettigheder indenfor de varegrupper, som du handler med. Det er derfor din risiko som stadeholder, hvis varernes ægthed ikke er sikret.

ER DU I TVIVL?

Hvis du som arrangører eller stadeholder er i tvivl om ansvar og pligter i relation til handel med piratkopier og varemærkeforfalskninger bør du kontakte en advokat for nærmere rådgivning.

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriernes Netværk om Piratkopiering.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her