Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) blev oprettet i 1973. SØIK behandler sager om økonomisk og international kriminalitet, der har et betydeligt omfang, er led i organiseret kriminalitet, er udført ved anvendelsen af særegne forretningsmetoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret eller omfattende karakter. SØIK er landsdækkende og organisatorisk placeret under Rigsadvokaten.

SØIK har to sektioner, hvoraf en varetager hovedparten af SØIK’s konkrete straffesager, der udover IPR-sager, omfatter skattesvig, investeringsbedrageri, overtrædelse af børslovgivningen, korruption, EU-svig og overtrædelser af konkurrencelovgivningen. I den anden sektion behandles bl.a. sager om hvidvask, sporing af kriminelt udbytte og særlige internationale sager.

Med henblik på at skabe ensartede og effektive reaktioner i forbindelse med bekæmpelse af IPR-kriminalitet har Rigsadvokaten indført en særlig visitationsordning vedrørende sådanne sager i Rigsadvokatmeddelelse 5/2010. Ordningen indebærer, at SØIK skal orienteres om anmeldelser, initiativsager, tiltalerejsninger og domfældelser. Sager som påtænkes opgivet skal forelægges SØIK til udtalelse.

I forlængelse af visitationsordningen foretager SØIK registrering af sagerne og udarbejder oversigter vedrørende sagernes antal, retspraksis mv.

SØIK kan også beslutte selv at behandle en sag eller yde konkret efterforskningsmæssig eller juridisk assistance til en politikreds.

SØIKs kontaktoplysninger kan findes på dette link.

Se mere om indgivelse af politianmeldelser vedrørende IPR-krænkelser her.

 


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her