Må jeg købe piratkopier over Internettet fra udlandet?

Det er ulovligt at købe piratkopierede varer på Internettet fra udlandet, hvis det er for at udnytte varerne erhvervsmæssigt. Dette gælder uanset om varerne er købt i et EU-land eller i et land uden for EU. Det er uden betydning, om det var lovligt at producere, markedsføre eller købe varerne i det pågældende land.

Det beror på en konkret vurdering, om det må lægges til grund, at varerne er købt med erhvervsmæssig udnyttelse for øje. Køb af piratkopier til egen brug er dermed som udgangspunkt ikke ulovligt. Vurderingen af om indkøbet er sket med erhvervsmæssig udnyttelse for øje er ikke afhængig af varemodtagerens egen subjektive opfattelse. 

Man skal også være opmærksom på, at det er ulovligt at videresælge varer beskyttet af ophavsretten.

Specielt om lægemidler henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der findes en generel vejledning for indførsel af lægemidler.

Det er derudover værd at være opmærksom på, at handlen med piratkopier er stærkt samfundsskadelig og f.eks. koster tabte arbejdspladser. Handlen med piratkopier sker også i vidt omfang sker i form af organiseret kriminalitet, og ved køb af piratkopier vil man derfor ofte være med til at støtte organiserede kriminelle. En række rapporter, f.eks. fra Europol, peger på, at organiserede kriminelle, som handler med kopivarer, ofte også er beskæftiget med andre former for organiseret kriminalitet. Hvis man køber kopivarer, risikerer man derfor at være med til at støtte f.eks. handel med mennesker, våben, narkotika eller terror.

Varer der tilbageholdes af SKAT i forbindelse med indførsel til Danmark 
Man skal altid være opmærksom på, at toldmyndighederne har hjemmel til at gribe ind over for piratkopierede varer sendt fra et land udenfor EU, uanset varens værdi. Det er herefter op til rettighedshaver at dokumentere, at indførslen af varen var i strid med danske immaterialretlige regler. 

Såfremt en rettighedshaver har anmodet SKAT om at kigge efter varer, der kan krænke hans rettigheder, så skal SKAT i henhold til EU-forordning 608/2013 tilbageholde de formodede kopivarer af det pågældende mærke, og sende sagen videre til rettighedshaveren uden hensyntagen til antallet af varer. 

Hvis rettighedshaver vurderer, at der er tale om kopivarer, så er det op til rettighedshaver at forfølge sagen og eventuelt ved domstolene.

Hvis rettighedshaver vælger at forfølge sagen, så vil det i den forbindelse være relevant at afgøre, om der er tale om en erhvervsmæssig import.

En eventuel drøftelse af, hvorvidt der er tale om erhvervsmæssig import eller ej, må i første omgang tages med rettighedshaveren eller dennes repræsentant, da SKAT ikke har hjemmel til at afgøre dette spørgsmål. I sidste ende er det domstolene, som afgør, om importen må anses for erhvervsmæssig ud fra sagens faktiske omstændigheder. Antallet af købte varer kan indgå som et moment i denne vurdering, men er ikke nødvendigvis udslagsgivende.

Det er også domstolene, som i sidste ende afgør, hvad der efterfølgende skal ske med de pågældende varer, herunder om de skal destrueres, og hvem der skal betale herfor.

Der er her på hjemmesiden en vejledning om SKATs indgriben over for piratkopier, ligesom der under Cases er anført en række eksempler på SKATs indgriben. 

Risiko for sagsanlæg med destruktionspåstand selvom en kopivare er købt til privat brug 
Du kan risikere, at rettighedshaveren vælger at anlægge retssag imod dig med påstand om destruktion af din købte kopivare, selvom rettighedshaveren er enig i, at du har købt varen til privat brug. Du kan læse mere herom nederst på denne side her på stoppiraterne.dk.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her