Case: Vestre Landsrets dom i sag om handel med tøjfigurer

Tiltale var rejst mod en 67 årig forretningsmand og hans anpartsselskab for i 2004-2006 at have importeret ca. 139.000 kopier af tøjfigurer med henblik på salg og af disse at have solgt ca. 87.000.

De importerede figurer havde ifølge tiltalen en værdi som originale eksemplarer på ca. 10,5 mio. kr. Efter tiltalen var ophavsretsloven og varemærkeloven overtrådt, og straffelovens § 299 b – om blandt andet ophavsretskrænkelse af særlig grov karakter med en strafferamme på fængsel indtil 6 år – var også overtrådt for perioden fra 1. juli 2004, hvor denne bestemmelse trådte i kraft. 

Retten i Horsens idømte tiltalte en straf på betinget fængsel i 10 måneder med vilkår om samfundstjeneste i 180 timer. Tiltaltes selskab blev idømt en bøde på 200.000 kr.

Dommen blev anket af anklagemyndigheden.

Ved ankedommen blev tiltalte og hans selskab dømt i videre omfang end ved byretten. Landsretten idømte tiltalte en straf på betinget fængsel i 1 år med vilkår om samfundstjeneste i 240 timer.

Landsretten udtalte om strafudmålingen: ”Efter sagens karakter og omfang forhøjes straffen for så vidt angår (tiltalte) til fængsel i 1 år. Det klare udgangspunkt ved ophavsretskrænkelser af en karakter og et omfang som i den foreliggende sag er idømmelse af en ubetinget frihedsstraf. Under hensyn til tiltaltes personlige forhold, herunder hans alder og helbredsmæssige forhold, og at han efter det oplyste i betydeligt omfang har medvirket til sagens opklaring samt henset til den tid, der er gået, siden forholdene blev begået, findes det undtagelsesvist forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om udførelse af 240 timers samfundstjeneste på vilkår som nedenfor bestemt.”

Tiltaltes selskab blev idømt en bøde på 300.000 kr. Hverken byretten eller landsretten fulgte anklagemyndighedens påstand om, at tiltalte skulle frakendes retten til at drive handelsvirksomhed med blandt andet ophavsretsbeskyttede varer.

I sagen var der afsagt kendelse om, at der ikke skulle afholdes syn og skøn, se mere herom her.

Kilde: Dommen er trykt i Tidsskrift for Kriminalret 2010 side 118.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her