Case: Vestre Landsret idømte 2 1/2 års ubetinget fængsel i sag om piratkopierede globalknive og dele til PH-lamper

I Tidsskrift for Kriminalret 2012 side 289 kan man læse Vestre Landsrets dom af 20. december 2011 i den såkaldte Globalknivsag. 

I sagen udmålte Vestre Landsret straffe på fængsel i henholdsvis 2½ år, 2 år og 8 måneder for overtrædelser af ophavsretsloven og til dels straffelovens § 299b ved handel med falske produkter. 

T1, T2, T3 og T4 og selskab T ApS var i byretten blevet fundet skyldige i krænkelse af ophavsretten i årene 2003 til medio 2005. T1 og T2 samt T ApS var fundet skyldige i uberettiget at have fået fremstillet, importeret og solgt samt forsøgt at sælge en stor mængde efterligninger af Global knivsæt m.v., og T1 og T4 blev tillige dømt for i forskelligt omfang at have fået fremstillet, importeret og solgt efterligninger af glas og lampedele til PH-lamper. T3 blev dømt for at have handlet og forsøgt at handle med partier af de ulovlige efterligninger, og T3 blev endvidere i byretten fundet skyldig i en række tilfælde af bedrageri over for køberen i tilknytning til salget.

T1 var i byretten blevet straffet med fængsel i 2 år, T2 med fængsel i 1½ år, T3 med 1 års fængsel og T4, der ikke ankede dommen til landsretten, med 6 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste. T ApS var blevet idømt en bøde på 300.000 kr.

T1, T2 og T3 og T ApS ankede principalt med påstand om frifindelse. Landsretten fandt i alt væsentligt de tiltalte skyldige i samme omfang som i byretten, men frifandt T3 for bedrageriforholdene. 

Landsretten forhøjede straffene for T1 og T2 til fængsel i 2½ år (der var en fællesstraf med betinget frihedsstraf fra 2005) og 2 år, idet landsretten lagde vægt på den professionelt organiserede fremstillings-, import- og salgsproces, hvorunder de tiltalte havde samarbejdet om at bringe/forsøgt at bringe betydelige mængder kopivarer i omsætning i Danmark. Landsretten lagde endvidere vægt på mængden af kopivarer og på, at en stor del af forholdene var omfattet af straffelovens § 299 b og på den betydelige fortjeneste, som de tiltalte havde opnået, og den betydelige skadevirkning, som udbuddet af så store mængder kopivarer måtte antages at have haft for rettighedshaverne. I formildende retning lagdes der vægt på sagsbehandlingstiden, hvoraf en periode på ca. 2 år hovedsageligt var medgået til gennemførelse af syn og skøn, uden at det kunne bebrejdes anklagemyndigheden eller de tiltalte, at sagens afgørelse herved var trukket ud. Landsretten fandt imidlertid at sagsbehandlingstiden ikke udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 6, men sagsbehandlingstiden blev dog tillagt betydning ved straffastsættelsen. T3 blev i landsretten straffet med fængsel i 8 måneder og T ApS med en bøde på 200.000 kr.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her