Case: Østre Landsret idømmer bødestraf i 3 sager om besiddelse og benyttelse af uautoriseret udstyr til dekodning af tv-programmer

Østre Landsret har den 28. november 2011 afgjort 3 prøvesager om besiddelse og benyttelse af uautoriseret udstyr til dekodning af tv-programmer.

I de 3 sager havde de tiltalte i forskellige perioder været i besiddelse af uautoriseret udstyr til dekodning af tv-programmer. Landsretten udtalte herom:

”Ved lov nr. 446 af 31. maj 2000 blev radio- og fjernsynslovens forbud mod piratdekodere m.v. udvidet til også at omfatte besiddelse m.v. af piratdekodere m.v., til privat brug. Baggrunden herfor var, at det havde vist sig, at det gældende forbud mod i erhvervsmæssigt øjemed at besidde m.v. piratdekodere havde vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at sætte en stopper for piratdekodere m.v.

Af forarbejderne til lovændringen, jf. LF 272 af 5. april 2000, de specielle bemærkninger til § 1, nr. 14, fremgår blandt andet:

“Indførelsen af et forbud mod privat besiddelse m.v. af piratdekodere m.v. vil betyde, at alle led i omsætningskæden bliver ulovlige. Det helt centrale bliver imidlertid, at et sådant forbud derudover vil have en præventiv “signalværdi” i forhold til de husstande, som måtte overveje at anskaffe en piratdekoder m.v.”

Landsretten finder, at der ved udmåling af bøden skal tages hensyn til den opnåede eller tilsigtede besparelse, herunder værdien at de programpakker, som det ulovlige udstyr giver adgang til, og den omhandlede periode Endvidere bør bøden have en sådan størrelse, at den må antages at have præventiv virkning Landsretten finder derfor, at udgangspunktet for fastsættelsen af bøden i sådanne sager bør være en bøde på 10.000 kr., idet der herudover skal tages hensyn til periodens længde.”

 

I den første sag erkendte tiltalte at have været i besiddelse af udstyret i ca. en dag, men havde ikke nået at benytte det endnu. Tiltalte fik under henvisning til lav indkomst fastsat bøden til det halve af 10.000. kr.

I den anden sag erkendte tiltalte at have været i besiddelse af og benyttet udstyret i ca. 11 måneder. Tiltalte fik en bøde på 12.500 kr.

I den tredje sag var der rejst tiltale for besiddelse af og benyttelse af udstyret i ca. 24 måneder. Tiltalte fik en bøde på 17.500 kr.

 

Dommene kan læses i anonymiseret form her. Dommene er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2012 side 866, 867 og 869.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her