Case: Ikke syn og skøn i straffesag om brugskunst

Tiltalte og et af ham ejet anpartsselskab A var tiltalt for bl.a. ophavsretskrænkelse af særlig grov karakter efter straffelovens § 299b i relation til en stor mængde stoffigurer fremstillet i Kina.

Forsvareren fremsatte begæring om afholdelse af syn og skøn vedrørende nogle nærmere angivne af stoffigurerne, idet han ønskede at stille spørgsmål om, hvorvidt figurerne var ophavsretligt beskyttet, udstrækningen af en eventuel beskyttelse, og om de i sagen beslaglagte figurer udgjorde en krænkelse.

Landsretten stadfæstede byrettens forudgående kendelse med samme begrundelse som byretten. Byrettens begrundelse lød: "Retten kan ikke afvise, at et syn og skøn vedrørende de 8 tøjdyr kan tilføre sagen nye oplysninger, men der er hovedsagelig tale om afgørelse af retlige spørgsmål, når der skal tages stilling til, hvorvidt de tiltalte har krænket beskyttede ophavsrettigheder. Der ses ikke i denne sag - efter karakteren af de omhandlede effekter - at være forhold af faktisk teknisk karakter, der nødvendigvis må belyses af en særlig sagkyndig. Der er i vidt omfang tale om vurderinger, der må foretages umiddelbart ud fra tøjdyrenes udseende, og retten finder, at en domsmandsret vil kunne foretage sådanne vurderinger uden gennemførelse af syn og skøn. Bevisbyrden påhviler anklagemyndigheden, der har tilkendegivet, at der for overtrædelse af straffelovens § 299 b antagelig kræves bevis for en kvalificeret overtrædelse af ophavsretslovgivningen. Herefter finder retten ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre et syn og skøn - heller ikke selv om anklagemyndigheden agter at føre repræsentanter for rettighedshaverne som vidner."

Vestre Landsrets kendelse af 18. august 2008 er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen U.2008.2677V og Tidsskrift for Kriminalret TfK2008.777/1. 


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her