Case: Højesteret fastsatte vederlag og erstatning på i alt 200.000 kr. i anledning af ophavsretskrænkelse

Forretningskæden F, der drev virksomhed i Norden, importerede og solgte opvaskebørster, hundeskåle og skohorn, der lignede produkter, der blev produceret af selskabet S, der havde rettighederne til produkterne. Sø- og Handelsretten havde givet S medhold i, at et nedlagt fogedforbud mod F's produktion og udbud af produkterne, skulle stadfæstes og opretholdes.

Sø- og Handelsretten havde i medfør af ophavsretslovens § 83, stk. 1, jf. § 76, tillagt S vederlag og erstatning på 300.000 kr.

F ankede til Højesteret med påstand om nedsættelse af dette beløb, men bestred ikke at have krænket S' ophavsrettigheder.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse skulle nedsættes til 200.000 kr. Højesteret lagde vægt på, at S hidtidigt kun havde haft et meget beskedent salg af produkterne i få udvalgte forretninger i  Danmark, hvorefter det måtte antages, at omsætningstabet frem til nedlæggelse af fogedforbuddet havde været mindre end det rimelige vederlag efter ophavsretslovens § 83, stk. 1, som S under alle omstændigheder havde krav på. Højesteret fandt endvidere ikke grundlag for at tilkende S godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Højesteret tiltrådte dog, at F's meget betydelige salg af nærgående efterligninger af de omhandlede produkters karakter antageligt havde skadet S' fremtidige afsætningsmuligheder i væsentligt omfang.

Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 s. 1789. 


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her