Case: Fængsel i 1 år for overtrædelse af radio- og tv-lovgivningen i form af såkaldt "cardsharing"

Retten i Sønderborg dømte en tiltalt for omfattende overtrædelse af radio- og fjernsynsloven

 

Den 31. januar 2013 afgjorde Retten i Sønderborg en omfattende sag om såkaldt cardsharing.

 

Der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 299b, nr. 6, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 91,jf. § 94, stk. 2, ved at tiltalte i en periode, fra 2008 og frem til senest den 21. juli 2010, forsætligt, og for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, og under særlig skærpende omstændigheder, havde gjort sig skyldig i overtrædelse af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed ved i erhvervsmæssigt øjemed at have besiddet, omsat og foretaget ændringer i dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål var at give uautoriseret adgang til indholdet af kodede tv-programmer, idet tiltalte udbød adgang til tv-pakkerne til en videre kundekreds på ikke under 300 personer, alt hvorved tiltalte modtog betaling fra kundekredsens enkelte personer med et årsgehyr på ca. 1.500 kr. samt et beløb på 500 kr, for optagelse i systemet og support.

 

Retten fandt det bevist, at tiltalte, ved hjælp af cardsharing, uberettiget havde videreformidlet adgang til kodede tv-signaler til mindst 200 personer. Videre fandt retten det bevist, at tiltalte havde modtaget betaling for sine ydelser i et betydeligt omfang, hvorfor der havde været tale om erhvervsmæssige handlinger.

 

Ved vurderingen af overtrædelsens karakter lagde retten vægt på værdien af de programpakker, der uberettiget var videreformidlet. Det var under sagen oplyst, at en stor tv-pakke kostede mellem 5.000 og 6.000 kr. Ud fra dette, og perioden cardsharingen havde fundet sted, fandt retten at kunne lægge til grund, at tiltalte havde videreformidlet adgang til kodede tv-kanaler af en værdi, der i hvert fald overstiger 1 mio. kr. På den baggrund fandt retten, at forholdet var omfattet af straffelovens § 299b, nr. 6.

 

Tiltalte blev herefter anset med fængsel i 1 år, hvoraf 3 måneder var ubetinget. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på antallet af personer. der uberettiget havde fået adgang til tv-pakkerne og værdien heraf. Baggrunden for at straffen delvist blev gjort betinget var navnlig forholdets alder, tiltaltes personlige forhold, og at tiltalte ikke tidligere var relevant straffet.

 

Dommen kan læses her


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her