Case: Erstatning på 100.000 kr. for salg af piratkopieret tøj fra butik på Strøget i København

Sø- og Handelsretten tilkendte i dom af 3. april 2007 rettighedshaveren til et tøjmærke erstatning og godtgørelse på 100.000 kr. fra et selskab S, der handlede med beklædningsgenstande fra en butik på Strøget i København.

Sø- og Handelsretten lagde ved bevisbedømmelsen til grund, at et selskab, der handler med beklædningsgenstande fra en butik på Strøget, må antages at kende eller i hvert fald at burde kende et varemærke som det omhandlede, der i 2004 havde en ikke ubetydelig udbredelse blandt modebevidste unge. S havde ikke givet oplysninger hvis troværdighed kunne efterprøves, om hvorfra dets lager af de omhandlede varer kom. Det måtte derfor lægges til grund, at S købte og solgte vareforfalskede udgaver af de omhandlede varer, og at S burde vide dette. S havde heller ikke givet pålidelige oplysninger om omfanget af selskabets salg af produkterne. Nogle oplysninger, herunder oplysninger meddelt af S' direktør, havde været direkte utroværdige. S havde ved groft at overtræde bogføringsbestemmelser og regler vedrørende god regnskabsskik forhindret, at omfanget af det ulovlige salg med rimelig sikkerhed lod sig fastslå. På denne baggrund måtte en bevistvivl med hensyn til spørgsmålet om omfanget af det ulovlige salg ikke komme S til gode.

Sø- Handelsretten fandt på baggrund af bevissløringen fra S' side at måtte lægge til grund, at salget af forfalskede produkter havde været væsentligt større end angivet af S.

Det måtte videre lægges til grund, at S gennem sin markedsføring i væsentligt omfang havde medvirket til i betydeligt omfang at skade markedet for de omhandlede produkter.

Det nærmere omfang af salget kunne på grund af S' manglende, selvforskyldte, evne eller vilje til at give oplysninger herom ikke fastslås med sikkerhed, men Sø- og Handelsretten fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at salget var foregået over en længere periode i andet halvår 2004 indtil en fogedforretning den 3. november 2004, og at salget måtte have udgjort en ikke uvæsentlig del af S' omsætning i perioden.

Dommen er under anke til Højesteret.

Kilde: Domssamlingen på Sø- og Handelsrettens hjemmeside, hvor dommen (V-148-04) også ligger i sin helhed som pdf-fil.
FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her