Case: Dom fra Vestre Landsret vedr. påtaleregler

Vestre Landsret tog i sagen stilling til nogle interessante spørgsmål vedr. påtalereglerne på varemærkeområdet.

 

Der var i sagen rejst tiltale mod 3 personer, T1, T2 og T3 for overtrædelse af varemærkelovens § 42, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 4, stk. 1.

Tiltalen mod T1 omfattede handel med kopivarer i egen salgsbod på kræmmermarkeder 3 gange. Første gang omfattede 71 produkter, anden gang omfattede 94 produkter og tredje gang omfattede 151 produkter. 

Tiltalen mod T2 omfattede de sidste to af disse handler. T2's søster T3 var tiltalt for den sidst af handlerne. De to handlede som ansatte hos T1 i salgsboden.

Landsretten fandt efter bevisførelser, at der var tale om kopiprodukter. 

I relation til påtalespørgsmålet udtalte Landsretten, at anklagemyndigheden havde været berettiget til at rejse offentlig påtale med henvisning til at almene hensyn tilsagde dette.

T1 blev af Landsretten fundet skyldig i varemærkekrænkelse, idet T1 havde indset, at der forelå varemærkekrænkelse. Forholdene var efter antallet af produkter, der i tre tilfælde var udbudt på markeder, begået under skærpende omstændigheder. T1 blev anset med 20 dages betinget fængsel.

T2 fandtes at have udvist grov uagtsomhed, ved sin deltagelse ved salg af varerne i et forhold, og at have udvist forsæt til varemærkekrænkelse ved sin fortsatte deltagelse ved salg af varer i et forhold. Trods den omstændighed, at der var udbudt 151 produkter, var der ikke grundlag for at anse det forsætlige forhold for begået under skærpende omstændigheder. T2 blev herefter straffet med en bøde på 10.000 kr.

Landsretten frifandt T3, idet det ikke var bevist, at T3 ved sin begrænsede deltagelse i salget af 151 produkter havde haft forsæt til medvirken til krænkelse af enerettigheder eller havde udvist grov uagtsomhed.

Dommen er trykt i UfR 2012.3447V.


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her