Case: 6 måneders fængsel og rettighedsfrakendelse i sag om omfattende udbud af varemærkeforfalskede produkter.

Den omfattende sag vedrørte handel med i alt omkring 18.000 varemærkeforfalskede produkter. Der var rejst tiltale mod to personer, T1 og T2.

Byretten anså krænkelser i relation til ca. 7.000 varemærkeforfalskede produkter begået før ændringen af varemærkeloven den 1. januar 2009 for omfattet af den dagældende varemærkelovs § 42, stk. 1, 2. pkt. Krænkelser i relation til godt 11.000 varemærkeforfalskede produkter begået efter 1. januar 2009 anså byretten for at være omfattet af straffelovens § 299b, der vedrører krænkelser af særlig grov karakter. T1 blev for udbud af henholdsvis godt 5.000 og godt 11.000 varemærkeforfalskede produkter anset med ubetinget fængsel i 5 måneder. Byretten lagde ved strafudmålingen foruden omfanget og karakteren af krænkelserne vægt på T1's centra1e rolle og medvirken til at udbyde varerne til salg, og at T1 flere gange tidligere var straffet for overtrædelser af varemærkeloven, ophavsretsloven og markedsføringsloven. T2 blev for henholdsvis knap 7.000 og godt 4.000 varemærkeforfalskede produkter anset med betinget fængsel i 3 måneder. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på krænkelsernes antal og karakter. For begge tiltaltes vedkommende tog byretten hensyn til strafskærpelsen gennemført pr. 1. januar 2009.

Landsretten dømte den 15. juni 2011 de tiltalte i nogenlunde samme omfang som byretten. Dog blev de tiltalte frifundet for godt 600 produkter udbudt til salg efter 1. januar 2009. Landsretten fandt i modsætning til byretten ikke, at krænkelserne foretaget efter 1. januar 2009 var af en sådan karakter, at de kunne anses for omfattet af straffelovens § 299b. Landsretten stadfæstede dommen mod T2, men skærpede strafudmålingen for T1 til fængsel i 6 måneder.

Såvel by- som landsret frakendte T1 retten til at sælge varer på markedspladser og lignende steder i 2 år. Der var ikke hjemmel til at frakende T1 retten til generelt at drive handelsvirksomhed med varer, der er beskyttede af immaterialrettigheder.

Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen, U 2011.2839 Ø.

 

 


FAQ

Er du i tvivl om, hvad du må og ikke må?

Find svar på dine spørgsmål her

Cases

Hvad er konsekvenserne af at handle med kopivarer?

Læs eksempler på tidligere sager her